POPLISTA

poniedzia³ek-pi±tek 19.00-20.00 • Darek Maciborek


Lights

Lights  

Debiut: notowanie 2696 (30 lipca 2012)
Finisz: notowanie 2760 (26 pa¼dziernika 2012)
Na POPli¶cie: 65 razy (13 tygodni), w tym 2 razy na pierwszym miejscu
Najwy¿sza pozycja: 1 (w notowaniach: 2720, 2745)
Ta piosenka przeby³a bardzo d³ug± drogê zanim zosta³a zauwa¿ona i co wa¿niejsze doceniona. Pojawi³a siê na debiutanckim albumie Ellie Goulding wydanym w 2010 roku. Ponad 12 miesiêcy temu trafi³a na singla i czeka³a na ocenê muzycznego ¶wiata. Ja ju¿ wtedy czu³em, ¿e to jest nagranie, które dzia³a bardzo podstêpnie na nas. Po paru przes³uchaniach zmusza ka¿dego, by ponownie zapali³ ¶wiat³a :-)